Company Products Contact
Kişisel Verilerin Korunması ve
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
KVKK Başvuru Formu

AK-MAR GIDA ve TARIM ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş.
TARAFINDAN 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKA


BİRİNCİ BÖLÜM
1.1. Giriş
AK-MAR GIDA ve TARIM ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş. ( “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına büyük önem veriyor, bu bağlamda gerek Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek gerekse kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek adına Şirkete ait Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunmaktayız.

1.2. Politikanın Amacı
İşbu Politika’nın amacı; hukuka ve Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları ortaya koyan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Şirket Ortakları, Şirket Yetkilileri, Şirket İş Ortakları ve Tedarikçilerinin hissedarları, yetkilileri ve çalışanları ile Şirketimizin Çalışan Adayları, Eskiden Şirketimizde Çalışanlar ve Stajyerler, Ziyaretçiler, Şirket ve Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler ve sair Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirket tarafından işlenen kişileri bilgilendirmektir.

1.3. İşbu Politikanın Kapsamı ve Kişisel Veri Sahipleri
Bu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirket Ortakları, Şirket Yetkilileri, Şirket İş Ortakları, Çalışan Adayları, Ziyaretçiler, Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler ve Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır. Şirketimiz çalışanları için, Çalışanlar için Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası uygulanacaktır.

1.4. İşbu Politikanın Yürürlüğü
Şirket tarafından düzenlenerek yayınlandığı tarihte yürürlüğe giren işbu Politika, Şirket’in internet sitesinde (www.akmarproducts.com) yayımlanır ve Kişisel Veri Sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.


İKİNCİ BÖLÜM
2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

Kişisel Veriler, Kanunda ve işbu Politika ile diğer ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Bu bağlamda;

 • Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.
 • Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır.
 • Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir.
 • Kişisel Veriler, Şirket tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için amaçla bağlantılı olup, sınırlı ve ölçülü olarak işlenir.
 • İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda Kişisel Veriler’i, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel Veri’nin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

2.2 Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Amaçlar
Kanun gereği kişisel veriler, kural olarak veri sahibinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Bununla birlikte Kanun, 5 ve 6. Maddeleri kapsamında kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından açık rıza bulunmaksızın veri işlenebilecek birtakım durumları belirlemiştir.
Kanun’un 5. Maddesi uyarınca kişisel veriler,

  • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hallerinde veri sahibinin önceden alınmış açık rızası bulunmasa dahi gerekli aydınlatmanın yapılmış olması koşuluyla işlenebilecektir.
Öte yandan, Kanun, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri "özel nitelikli” veya "hassas” kişisel veri olarak tanımlamış ve bunların işlenmesi için daha ağır şartlar öngörmüştür. Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinden açık rıza alınmış bulunan haller dışında ancak aşağıdaki koşullarda işlenebilecektir:

  • Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecek
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,

tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

2.3.    Kişisel Verilerin Paylaşımına ilişkin Amaçlar

Veri işlemeye uygun şekilde, kişisel verilerin üçüncü bir tarafla paylaşılması (aktarım) da ilgili veri sahibinden bu doğrultuda açık rıza alınmış olmasına tabi kılınmıştır. Ancak Kanun’un 8. maddesine göre veri işlemeye izin verilen şartlarda veri aktarımı da gerçekleştirilebilmekte olup bu doğrultuda gerekli şartların varlığı halinde veri sahibinin rızası bulunmasa dahi kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri aktarımı yapılabilecektir.

2.4. Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller
Kanun’un 28. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda ilgili Kanun uygulanmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3.1. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

Kişisel veriler, Şirket tarafından meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları ve ilkeleri doğrultusunda aşağıda tanımlı kategoriler altında işlenmektedir;

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklaması

Kimlik Bilgisi

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler.

 

İletişim Bilgisi

Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler.

Özlük Bilgisi

Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen ve kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belgeler.

Çalışan İşlem Bilgisi

Şirket çalışanlarının işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgi ve belgeler. ( İşe giriş-çıkış kayıtları, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler ve şirket kartı harcama bilgisi gibi kişisel veriler.)

Çalışan Adayı Bilgisi

Şirket nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan özgeçmiş, mülakat notları gibi kişisel veriler.

Müşteri İşlem Bilgisi

Şirket’in ürün ve hizmetlerinden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen talep, talimat, sipariş gibi her türlü işleme ilişkin bilgiler.

Görsel/İşitsel Bilgi

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen fotoğraf ve ses kaydı gibi görsel ve işitsel kayıtlar.

 

Finansal Bilgi

Şirket’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, borç bakiyesi, alacak bakiyesi ve gelir bilgisi gibi veriler.

Risk Yönetimi Bilgisi

Şirket’in faaliyetlerini yürütürken, gerek kişisel veri sahibinin gerekse de Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin işlenen kişisel veriler.

Hukuki İşlem Bilgisi

Şirket’in hukuki alacak ve haklarının tespiti,  takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kanun’un 6. maddesinde belirtilen, kişilerin kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, kan grubu ve maluliyet durumu dahil sağlık verileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Şirket’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, ziyaret bilgileri ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar.

 

3.2. Kişisel Verilerin Şirket Tarafından İşlenme ve Aktarılma Amaçları

 Şirketimiz, yukarıda belirtilen kapsamda hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
 • Hukuk işlerinin takibi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Şirket güvenliğinin temini
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Ücret yönetimi
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 

3.3. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişilerin Kategorizasyonu

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Veri Aktarım Amacı

Şirket Ortakları

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirket’in yürüttüğü faaliyetlerin amaçları ile sınırlı olarak kişisel veriler aktarılabilmektedir.

Şirket Yetkilileri

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin kişisel veriler sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

Şirket İş Ortakları

Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken, birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla kurulan iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılabilmektedir.

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılabilmektedir.

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılabilmektedir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4.1. Kişisel Verilerin Şirket Tarafından Toplanma ve İşlenme Yöntemi

Şirket, veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’dan doğan yükümlülükleri kapsamında Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için kişisel verileri toplamaktadır. Veri sahiplerinden kişisel verilerini toplamadan önce Kanun’un 10. maddesi doğrultusunda veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Şirket tarafından özel nitelikli kişisel verilerin toplanması durumunda veri sahiplerinden ayrıca açık rızaları temin edilmekte ve ilgili süreçler bahsi geçen açık rıza çerçevesinde sürdürülmektedir. Toplanan kişisel veriler, Şirket veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

4.2. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket kişisel verileri, mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Mevzuatta kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine dair bir süre öngörülmemiş olması durumunda kişisel veriler, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin Şirket uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri doğrultusunda ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Şirket, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirket, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ile Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi ya da savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4.3. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Şirket, yukarıda belirtilen sürelerin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde re’sen veya veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir. Kanun kapsamında anonim hale getirme "Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonim hale getirme faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerin silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilmektedir. Buna göre Kişisel Veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinmektedir. Kişisel verilerin yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD,  disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

5.1. Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, Kanun’un ilgili maddelerine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı ve yetkisiz olarak erişilmesini engellemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakla birlikte bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

5.1.1.  Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka   
           Aykırı Erişimi Engellemek ve Güvenli Ortamda Muhafaza Etmek
           İçin için Alınan Teknik Tedbirler

 • İşlenen kişisel verilere uygun Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlardan oluşan teknik sistemler ile güvenlik önlemleri alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

 

 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmekle birlikte alınan teknik önlemler periyodik olarak ilgili personele raporlanmaktadır. 

 

5.1.2.  Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka
           Aykırı Erişimi Engellemek ve Güvenli Ortamda Muhafaza Etmek
           İçin Alınan İdari Tedbirler

 

 • Şirket çalışanları, kişisel veri kavramı ve bu verilere ilişkin hakları ile kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • Şirket çalışanları, erişebildikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

 

 • Şirket içi yetkilendirmeler ile bilgiye erişim gereklilik esasına dayalı bir şekilde sağlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara erişim kısıtlanmış olup bu depolama alanlarına yalnızca yetkili kılınmış kişiler tarafından saklanma amacıyla sınırlı olarak erişime izin verilmektedir.

 

 • Kişisel veri işleme faaliyetlerinin süreç bazında takibi gerçekleştirilmektedir.

 

ALTINCI BÖLÜM

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Kanundan Kaynaklanan Hakları

Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerinin;

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kanun’un 11.  Maddesinin  (d)  ve  (e)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

 

6.2.  Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kanun’un 28. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahipleri aşağıdaki hallerde, işbu Politika’da bahsedilen haklarını ileri süremezler;

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

 

Kanun’un 28/2 maddesi uyarınca aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, işbu Politika’da belirtilen haklarını ileri süremezler;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

6.3. Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; “Başvuru Formu” bağlantısında yer alan  Başvuru Formu’nu imzalamak ve kimlik tespitine yarayan bilgi ve belgeleri bu forma eklemek suretiyle Şirket’e iletebileceklerdir.
Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun ıslak imzalı bir kopyasının elden veya noter aracılığıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile Cumhuriyet Mah. Sanayi Cad. No:102 Armutlu, Kemalpaşa/İzmir adresine iletilmesi veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak akmargida@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta gönderimi ile veya Şirketimiz’e daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek e-mail ile gerçekleştirilebilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bahsi geçen yöntemler dışında bir yöntem öngörülmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

6.4. Şirketin Başvuruları İnceleme, Cevap Verme Usul ve Süresi

Şirket, veri sahibinin başvurusunda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sahibinin talebine ilişkin bir ücret belirlenmiş olması halinde  Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Şirket, özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilecektir. Şirket cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirmektedir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket, talebin gereğini yerine getirecektir. 

6.5 Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikayette 
      Bulunma Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması ya da süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

AK-MAR GIDA ve TARIM ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

AK-MAR Gıda ve TARIM ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş. (“AK-MAR” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda müşterilerimizi ve çalışanlarımızı; kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ile yöntemlerimiz ve Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak AK-MAR GIDA ve TARIM ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş.  (“AK-MAR” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki iletişim bilgilerinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Tel         : +90 232 882 62 42
Web       : www.akmarproducts.com
E-Posta : info@akmarproducts.com
Adres    : Cumhuriyet Mah. Sanayi Cad. No: 102 ARMUTLU, Kemalpaşa/
               İZMİR

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
AK-MAR olarak, veri sorumlusu sıfatı ile yazılı iletişim kanallarımız, internet adresimiz, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanallarımız, çalışanlarımız ile yapacağınız görüşmeler ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanal aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanunen yükümlü olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabilir.

 • Ad-Soyad ve adres bilgileriniz, tarafınıza fatura kesilebilmesi için Vergi Usul Kanunu tarafından alınması zorunlu olan bilgiler olması sebebi ile,
 • İletişim bilgileriniz, alışverişiniz sonrasında oluşabilecek her türlü uyuşmazlığın ortadan kaldırılması amacı ile,
 • Görüntü kayıtları, şirketimizin fiziksel güvenliği ve denetimini sağlamak amacı ile,

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sizin için sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve size özel kampanyalar hazırlanması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.akmarproducts.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.


ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak, sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Bu veriler Şirketimizin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi, sizlerle kurmuş olduğumuz iş ilişkisinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olduğumuz hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve ilişkide olduğumuz kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Şirketimizin meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar dahilinde işlemek üzere toplanmaktadır.


d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.akmarproducts.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan AK-MAR GIDA ve TARIM ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle AK-MAR'a iletmeniz durumunda AK-MAR, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AK-MAR tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: AK-MAR Gıda ve TARIM ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş.
Telefon: +90 232 882 62 42
Adres: Cumhuriyet Mah. Sanayi Cad. No: 102 Armutlu, Kemalpaşa / İZMİR
Web: www.akmarproducts.com

 BRC | ISO | HACCP | KOSHER mini-c